BASES

VI ANDAINA TERRAS DE ALTAMIRA - CONCELLO DE BRIÓN
"Copa Galega de Andainas de 50km da Federación Galega de Montañismo"
Sábado 23 de Maio de 2019 a partir das 9:00h.

A asociación O Esquío No Piñeiro e o Concello de Brión, coa colaboración de BeOne Fitness & Sport Brión, a Federación Galega de Montañismo e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, organizan a VI edición da ANDAINA TERRAS DE ALTAMIRA – CONCELLO DE BRIÓN o vindeiro sábado 23 de Maio de 2020 a partir das 9:00h. na Carballeira de Santa Minia (Brión). Esta andaina é unha proba oficial da Federación Galega de Montañismo (en adiante FGM) e está integrada dentro da Copa Galega de Andainas de 50km que se desenvolverá ao longo do ano 2020.

    NORMATIVA XERAL                                                                                                                                                         

A VI ANDAINA TERRAS DE ALTAMIRA – CONCELLO DE BRIÓN rexerase polas actuais regulamentacións de Seguridade Viaria do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, que establece os requisitos esixidos para a celebración de probas deportivas na vía urbana (Real Decreto 1428/2003 do 21 de novembro, publicado no BOE no 306 do 23 de decembro de 2003 sobre a ocupación da vía pública; e o Real Decreto 849/1993 do 4 de xuño de 2003, sobre a contratación do seguro de responsabilidade civil e de accidentes).

A proba estará subscrita ao seguro de responsabilidade civil do Concello de Brión. Tamén contará con un seguro de accidentes que terá as coberturas mínimas esixidas no Real Decreto 849/199 e que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia directa do desenvolvemento da mesma.

Quedan excluídos os casos derivados dun padecemento latente, imprudencia ou inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos polo desprazamento ao lugar da competición ou desde o mesmo.

A pesares destas coberturas é recomendable que os/as participantes dispoñan de licenza federativa ou posúan un seguro para o suposto de calquera accidente ao longo do percorrido. Os/as menores de 18 anos deberán vir acompañados dunha persoa maior de idade e traer unha autorización do pai, nai ou titor legal do mesmo.

A organización non se fará responsable dos accidentes ou danos que poidan ocorrerlles aos participantes, pero tratará por tódolos medios de evitados.

Así mesmo a andaina contará cun servizo médico-sanitario, que constará dunha ambulancia e un médico na zona de saída/meta. Os servizos médicos e os membros da organización estarán facultados para retirar da proba a calquera participante que manifeste un mal estado físico durante o desenvolvemento da mesma.

Os únicos vehículos que poderán seguir a proba, serán os autorizados pola organización. Non está permitido o acompañamento de ningún vehículo alleo á organización; nin bicicletas, patíns ou persoas non inscritas na mesma que poidan acompañar, avituallar ou marcar ritmos aos participantes.

Haberá vestiarios e duchas na Piscina Municipal Cuberta de Brión, ademais tódalas persoas inscritas que o desexen poden facer un uso libre das súas instalacións: saunas, ximnasio, piscina, etc... (imprescindible gorro de baño no caso de querer usar a piscina).

    PARTICIPANTES                                                                                                                                                                

Nesta proba poderán participar sendeiristas tanto federados/as como non federados/as.

Os/as sendeiristas deberán camiñar sempre respectando os camiños sinalizados pola organización, aqueles/as que circulen fora do espazo sinalizado consideraranse a tódolos efectos usuarios/as normais da vía.

Toda persoa que intente realizar a proba sen estar correctamente inscrita, farao baixo a súa responsabilidade e non poderá participar dos avituallamentos, obsequios ou servizos que ofrece a proba. Tampouco estará amparada polos seguros da proba.

Os/as participantes na VI ANDAINA TERRAS DE ALTAMIRA estarán rexidos pola conducta "fair play" e comprométense a levar durante a realización da mesma un comportamento leal e sincero ademais de correcto no deporte, en especial fraterno cara os/as demais participantes, respectuoso coa organización e correcto cos/as asistentes.

Os/as sendeiristas poderán ser expulsados/as da proba por calquera dos seguintes motivos:
- Manipular ou modificar o dorsal entregado pola organización
- Non pasar polos controis da proba establecidos
- Non realizar o percorrido da proba completo de xeito predeterminado e malicioso
- Non atender as indicacións dos membros da organización
- Pretender participar na andaina sen terse inscrito previamente
- Cometer conductas que a xuízo da organización poidan ser consideradas como antideportivas
- Realizar a inscrición alterando os datos de forma maliciosa
- Manter unha actitude groseira, violenta, ou que en xeral atente contra o espírito deportivo

    CIRCUITO, CONTROIS E AVITUALLAMENTOS                                                                                                         

Os horarios de apertura da secretaría para a recollida de dorsais serán os seguintes:
- Venres 22 de Maio de 18:00 h. a 20:30 h. na Casa da Cultura do Concello de Brión.
- Sábado 23 de Maio de 8:00 h. a 8:50 h. na Carballeira de Santa Minia.

Recoméndase que, na medida do posible, se recollan os dorsais o día 22 de maio para evitar grandes aglomeracións o día da proba.

A saída farase dende a CARBALLEIRA DE SANTA MINIA na data sinalada ás 9:00 h., será preciso estar na liña de saída uns 15 minutos antes do inicio da proba.

O circuíto estará convenientemente sinalizado para facer o percorrido andando, non correndo, dende a saía a meta, polo que non se contempla ningunha posibilidade de perda. Se algunha persoa fai a proba correndo entende que non terá dereito aos avituallamentos programados pola organización.

Ao longo do percorrido haberá avituallamentos sólidos e líquidos, así como dúas zonas con "avituallamentos mais abundantes", co cal os/as participantes non terán que cargar en ningún momento con comida durante a proba. Informarase convenientemente dos puntos quilométricos onde estarán situados.

Durante o percorrido haberá unha serie de controis polos que os/as participantes deberán pasar obrigatoriamente. Estes controis serán segredos e poderán situarse en calquera punto do percorrido. Ademais establecerase un "control base" na Carballeira de Santa Minia polo que os/as sendeiristas deben pasar obrigatoriamente.

A organización da proba reservase o dereito a modificar o presente regulamento, os horarios e percorridos ou suspender a andaina, se así o estima oportuno, por razóns climatolóxicas ou de seguridade.

    INSCRICIÓNS E PREZOS                                                                                                                                                 

As inscricións realizaranse a través da páxina web www.andainaterrasdealtamira.org dende o 1 de marzo ata o 21 de maio de 2020. NON SE ADMITIRAN INSCRICIÓNS FORA DO PRAZO ESTABLECIDO.

Establécense tres prazos para o pagamento e inscrición na andaina:
- Dende o 1 de marzo ata o 14 de abril: 14€*
- Dende o 15 de abril ata o 10 de maio: 18€*
- Dende o 11 ao 21 de maio (sen opción a bolsa do/a sendeirista): 16€*
* O prezo verase reducido en -2€ para aqueles/as participantes que posúan licenza da Federación Galega de Montañismo vixente durante a tempada 2020 (será necesario presentar a licenza o día da proba para a recollida presencial do dorsal).

Neste prezo inclúense:
- BOLSA DO/A SENDEIRISTA: estamos traballando para ofrecer unha gran bolsa chea de agasallos conmemorativos da proba (o seu contido será anunciado con suficiente antelación).
- AVITUALLAMENTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS durante o percorrido (Auga, Bebidas Isotónicas, Refrescos, froitas, empanadas, bocadillos, barriñas enerxéticas, etc...)
- SERVIZOS DE: médico, ambulancia, seguro de accidentes, duchas, Piscina cuberta, recollida en caso de accidente ou lesión, aparcamento de balde, etc...
- DIPLOMA con tempo invertido e km realizados
- MEDALLA de finalista

A realización da inscrición implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos que a continuación se expoñen:
- Os/as sendeiristas inscritos/as comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento e calquera posible modificación.
- O/a sendeirista inscrito declara que está en bo estado físico e ten pasado os pertinentes recoñecementos de saúde.
- Calquera sendeirista con problemas médicos (alerxia, atencións especiais,...) deberá facelo constar no reverso do dorsal da proba.
- O/a participante inscrito/a exime de toda responsabilidade que da participación no evento puidera derivarse, á organización, patrocinadores comerciais ou sponsors, empregados/as e demais organizadores.
- O/a sendeirista inscrito/a autoriza e acepta a publicación do seu nome e apelidos e a súa imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e internet, (...) coa única finalidade de promocionar esta proba e sempre de acordo co Regulamento Europeo de Protección de Datos.

As persoas non inscritas correctamente e que tomen parte na proba a modo particular, sen ser autorizadas pola organización, non estarán amparadas polos seguros da proba.

Todos/as participantes, polo mero feito de realizar a inscrición, aceptan todas e cada unha das regras do presente regulamento e no caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non prevista no mesmo, resolverase de acordo ao que dispoña a organización e segundo as normas da FGM en vigor.

    CANCELACIONS E/OU MODIFICACIÓNS                                                                                                                  

Os/as participantes que, estando correctamente inscritos/as, finalmente non poidan participar na andaina poderán optar á devolución da cota de inscrición con amaño ás seguintes indicacións:
- Ata o 14 de abril: devolución do 75% do prezo da inscrición.
- Do 15 de Abril ata o 10 de maio: devolución do 50% do prezo da inscrición.
- A partir do 11 de maio as baixas producidas non conlevarán ningún tipo de devolución.

No caso de que para o día de celebración da proba se decrete unha alerta laranxa a proba será aprazada automaticamente procedendo a avisar os/as participantes coa máxima antelación e dilixencia posible a través da páxina web, correos electrónicos e redes sociais oficiais da andaina. Buscarase unha data adecuada para realizala e non se devolverán os cartos da inscrición.

So no caso de suspensión definitiva da proba se procederá á devolución do 100% da cota de inscrición.

Dado o espírito deportivo e popular desta andaina non se admitirán reclamacións.

ESTA ANDAINA NON É COMPETITIVA, O RETO CONSISTE EN PARTICIPAR E PROCURAR TERMINAR A PROBA