AVISO LEGAL

Aquí atoparas o aviso legal da nosa web:

A Asociación o Esquío no Piñeiro, responsable do sitio web, en diante Asociación, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

A Asociación resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou pór en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web da Asociación.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación social: O Esquío no Piñeiro
NIF: G70230503
Domicilio: Avda. Santa Minia, 95 - 15865 - Brión
e-mail: oesquio@gmai.com

2. OBXECTO

A través do Sitio web, ofrecémoslles aos Usuarios a posibilidade de acceder á información sobre os nosos servizos.

3. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A Asociación dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade.

4. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Espazo Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos na páxina, que son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, quen teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo iso o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne á Asociación de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigas.

En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Espazo Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto pola Asociación ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste Espazo, así como o propio Espazo no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A Asociación é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Espazo Web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Espazo Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Espazo Web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo, queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o «copyright» así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a Asociación o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. RESPONSABILIDADES

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control. Non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas.

Poderase interromper o servizo, ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario, se se detecta que un uso do seu Espazo Web, ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo, é contrario ás presentes Condicións Xerais de Uso. Non nos facemos responsables por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Unicamente será responsable de eliminar, canto antes, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique.

A Asociación exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos Usuarios de Espazo Web. Así mesmo queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado polos danos ou prexuízos causados.

Vostede manterá á Asociación indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de "robots", "spiders", "crawlers" ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazoable sobre o funcionamento do Espazo Web.

6. HIPERVÍNCULOS

O Usuario obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Espazo Web, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito do responsable do ficheiro.

O Espazo Web pode incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros, con obxecto de facilitar o acceso do Usuario á información de Asociacións colaboradoras e/ou patrocinadoras. Conforme con iso, a sociedade non se responsabiliza do contido dos devanditos Espazos web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/ou de parte ofertante dos servizos e/ou información que se poidan ofrecer a terceiros a través das ligazóns de terceiros.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algúns dos Servizos, o Usuario debe proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. A Asociación tratará automatizadamente estes datos e aplicará as correspondentes medidas de seguridade, todo iso en cumprimento do RGPD, LOPDGDD e LSSI. O Usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais, así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

8. COOKIES

A Asociación resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía "cookie" no Espazo Web, a fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o uso que realice do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contidos máis desexados ou específicos.

As cookies recompilan a dirección IP do usuario sendo Google o responsable do tratamento desta información.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador, por medio dun servidor Web, para rexistrar a navegación do Usuario no Espazo Web, cando o Usuario permita a súa recepción. Se vostede deséxao pode configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Grazas ás cookies, resulta posible que se poida recoñecer o navegador do computador utilizado polo Usuario coa finalidade de facilitar contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicitarias que o Usuario, aos perfís demográficos dos Usuarios así como para medir as visitas e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

9. DECLARACIÓNS E GARANTÍAS

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web teñen carácter meramente informativo. Por conseguinte, ao ofrecelos, non se outorga garantía nin declaración algunha en relación cos contidos e servizos ofrecidos no Espazo web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, ou comerciabilidade, exceptoo na medida en que por lei non poidan excluírse tales declaracións e garantías.

10. FORZA MAIOR

A Asociación non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

11. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a Asociación procederá á modificación ou substitución de dita estipulación por outra que sexa válida e exixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

Copyright © 2024 | IX ANDAINA TERRAS DE ALTAMIRA - CONCELLO DE BRIÓN | 11/05/2024
O ESQUIO NO PIÑEIRO | CONCELLO DE BRIÓN | F.G.M. | F.E.D.M.E. |  USC | DEPORTE GALEGO

Política de Privacidade | Aviso Legal

Copyright © 2024. Todos os dereitos reservados.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.